INOX-Center Kft
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C, Telefon: 1/424-0444, Fax: 1/424-0445
7100 Szekszárd, Tartsay Ipartelep 26 T: 74/512-385; 74/512-386 F: 74/410-340
E-mail: info@inoxcenter.hu

Árajánlat, megrendelés

Általános szerződési feltételek

A INOX-CENTER Kft. (továbbiakban mint INOX-CENTER Kft.) által kötendő szállításokra és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg. Az ÁSZF-től való, a Megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező a INOX-CENTER Kft-re, ha ezt az eltérést a Szállító írásban visszaigazolta. A Szállító által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők.

Árajánlatok és rendelések (szerződés)

A szállítási és az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a INOX-CENTER Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges. Tartós megrendelői-szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor a INOX-CENTER Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, beosztásának. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a INOX-CENTER Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a INOX-CENTER Kft. kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért. Amennyiben a megrendelést a INOX-CENTER Kft a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, így szerződés nem jön létre. A INOX-CENTER Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.

Árak

A INOX-CENTER Kft. árai ellenkező megállapodás esetén saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a készrejelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a INOX-CENTER Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A INOX-CENTER Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is. A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a INOX-CENTER Kft. a törvényben előírt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására.

Tulajdonjog átszállás

A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, a INOX-CENTER Kft. fenntartja a tulajdonjogát.

A teljesítés határideje, helye és módja

A teljesítési határidő (eltérő megállapodás hiányában) betartottnak tekintendő, ha a INOX-CENTER Kft. a rendelés-visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készrejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a INOX-CENTER Kft. telephelyére megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll. A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díjmentes időt követően a INOX-CENTER Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani az el nem szállított áru után. A INOX-CENTER Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major), melyek a rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Amennyiben sztrájk, vagy vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, a INOX-CENTER Kft-nek fel nem róható okból a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és a INOX-CENTER Kft mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős. Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges. Ha a INOX-CENTER Kft hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén a INOX-CENTER Kft csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. Arra az esetre, ha a megrendelés egyedi, raktáron nem tartott árura szól, a INOX-CENTER Kft fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől a teljes vételár előlegként történő kiegyenlítését követelje. Ebben az esetben INOX-CENTER Kft mindaddig nem köteles a teljesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni, amíg az előleg összegét a Megrendelő ki nem egyenlíti. A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a INOX-CENTER Kft jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A INOX-CENTER Kft a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti.

Szavatosság

A INOX-CENTER Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a INOX-CENTER Kft. telephelyén történt átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt. A INOX-CENTER Kft nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítetési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget. A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a INOX-CENTER Kft.-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. A INOX-CENTER Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére. A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) nem élhet beszámítással. Felelősségkorlátozás A INOX-CENTER Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét.

Jogviták rendezése

Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a Szekszárdi Városi Bíróság, illetőleg a hatáskör eltérése esetén a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog.

Szekszárd 2011-01-01

INOX-CENTER Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay Ipt. 26..

Jelenleg e-mailen tud árajánlatot kérni, vagy rendelni tőlünk! További kapcsolatfelvételi módokért kattintson ide!

Árajánlat kérése

Megrendelés