Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános szerződési és felhasználási feltételek
1. A webáruház üzemeltetője
A https://www.inoxcenter.hu/ internetcímen elérhető webáruházat az
INOX-CENTER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: INOX-CENTER Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-276099 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11294649-2-43
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. C. ép.
Üzleti tevékenység helye: 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26.
Postacím: 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26.
Telefon: +36 1 424 0444 E-mail cím: info@inoxcenter.hu
Webhely: https://www.inoxcenter.hu/
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Szolgáltató bankszámla adatai:
MKB Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10640244-49020022
IBAN: HU83 1030 0002 1064 0244 4902 0022
SWIFT kód: MKKBHUHB
Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:
335785/B/1 számon Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Igazgatóság, Igazgatási Osztály
Kamarai regisztrációs szám:
TO11294649 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
2
2. Ügyfélszolgálat
Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
2.1. Telefonon
Telefonszám: +36 1 424 0444 – a hívás nem emelt díjas!
Elérhető hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.00 óráig, pénteken 08.00 órától 15.00 óráig.
2.2. E-mail-ben
E-mail cím: info@inoxcenter.hu
2.3. Üzenet
A webhelyen a termék adatlapján a kérdőjelet ábrázoló ikonra kattintást követően, illetve egyes termékek adatlapján elérhető „ÉRDEKLŐDJÖN” feliratú gombra kattintást követően megjelenő űrlap kitöltésével elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az e-mailekre, üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 2 munkanapon belül válaszol.
3. A magyar jog kikötése
3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő
3
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre (Grt.).
3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.
3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.
4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.
4
4.2. A szerződés felei:
4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.
4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.
5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás
5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.
5.2. A Szolgáltató a webáruház felületén kizárólag termékeket forgalmaz, szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség.
5.3. A szerződéskötés nyelve magyar.
5.4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.
5.5. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
5
5.6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
5.7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.
5.8. Felhasználó tájékoztatást kap a megrendelés lépései során a lehetséges fizetési módokról, valamint a megrendelés véglegesítése előtt e-mail üzenet útján az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról.
5.9. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.
6. Regisztráció
6.1. A regisztráció ingyenes.
6.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a webhelyen történő regisztráció.
6.3. A regisztrációt a Felhasználó a sematikus emberalakot ábrázoló ikonra, majd a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra, ezt követően a megjelenő űrlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.
6.4. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult a regisztrációval létrehozott profilt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.
6
6.5. Szolgáltató az érvényes felhasználói fiókot is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.
6.6. A felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.
6.7. Felhasználó a felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.
6.8. A felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
6.9. A felhasználói fiók Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.
7. A vételár meghatározása
7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.
7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.
7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.
7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
7
7.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.
7.6. A szállítási költséget is tartalmazó visszaigazolásban mindig a ténylegesen fizetendő bruttó fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek teljes összegükben szerepelnek. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés véglegesítésére a szállítási költségről szóló visszaigazoló e-mail üzenetben, az erre vonatkozó gombra kattintással van lehetőség.
7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgálató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt termékek árát nem befolyásolja.
7.8. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott termék mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árú termékre vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a terméket. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a szállítási költséget is tartalmazó e-mail kiküldését követően, a Felhasználó megrendelési szándékának megerősítése után kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a szállítási költségről szóló visszaigazoló e-mail kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.
8
8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte
8.1. A termék kiválasztása
8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.
8.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.
8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.
8.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).
8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte
8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.
8.2.2. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található bevásárlótáskát ábrázoló ikonra, majd a „KOSÁR MEGTEKINTÉSE” feliratú gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon felett látható továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma. .
8.2.3. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával, majd a frissítés szimbólumot ábrázoló gombra kattintással a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.
8.2.4. A "MEGRENDELÉS" feliratú gombra kattintással van lehetőség a megrendelési folyamatot elindítására. Ezt követően a Felhasználó adatainak megadása - még nem regisztrált Felhasználó esetén – a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra, majd a regisztráció jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerinti végrehajtásával, ezzel felhasználói fiók létrehozásával; illetve - a már regisztrált, de még felhasználói fiókba belépést megelőzően böngésző Felhasználó esetén – belépéssel is van lehetőség a megrendelés folytatására.
9
Regisztráció nélküli megrendelésre is van lehetőség a „REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL VÁSÁROLOK” feliratú gombra kattintással.
8.2.5. Ezt követően a kapcsolattartási, valamint számlázási adatok megadása szükséges. Amennyiben a megadott számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, „A szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal” felirat melletti jelölőnégyzetre kattintással, így a benne lévő pipa törlésével, a Felhasználónak lehetősége van számlázási adatoktól eltérő szállítási adatok megadására. Regisztrált Felhasználó esetén a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően automatikusan megjelennek a fiókhoz tartozó számlázási adatok.
8.2.6. A „TOVÁBB” feliratú gombra kattintva a szállítási, valamint fizetési mód kiválasztása szükséges.
FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő, stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig a vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.
8.2.7. A „TOVÁBB” feliratú gombra kattintással a megrendelés összesített adatai láthatók, és az áruért fizetendő összesített fogyasztói ár.
8.2.8. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
8.2.8.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.
8.2.8.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően a sematikus emberalakot ábrázoló ikonra, majd az „ADATMÓDOSÍTÁS” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.
8.2.8.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.
10
Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett megrendelési fázisokra kattintva van lehetőség.
8.2.9. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDEL” feliratú gombra kattintással jelezheti megrendelési szándékát.
8.2.10. A Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.
8.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. Amennyiben ez a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának. A Szolgáltató a szállítási költségről külön e-mail üzenetben tájékoztatja a Felhasználót.
8.2.12. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon hétfőtől csütörtökig közép európai idő szerint 08.00 órától 16.00 óráig, pénteken 08.00 órától 15.00 óráig történik. Ha a megrendelés ebben az időintervallumban érkezik be, a beérkezés időpontjától számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre utalás esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.
8.2.13. A megrendelési szándék beérkezését követően Szolgáltató kiszámítja a szállítási költséget, és annak összegéről e-mail útján tájékoztatja Felhasználót. Ezt követően a Felhasználó részéről a megrendelés
11
megerősítése szükséges a szállítási költséget tartalmazó e-mail üzenetben található, erre szolgáló gombra kattintással. A Szolgáltató a megrendelés megerősítését követően e-mail üzenetben tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre. A megrendelés elfogadására mindig a szállítási költséget is tartalmazó e-mail kiküldését követően, a Felhasználó megrendelési szándékának megerősítése után küldött visszaigazolásban kerül sor; ezzel jön létre a szerződés.
8.2.14. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.
8.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.
9. A megrendelés utólagos korrigálása
9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.
12
9.3. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.
10. Fizetési feltételek
10.1. Lehetséges fizetési módok:
10.1.1. Banki átutalással történő előre fizetés
A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.
10.1.2. Utánvétel szolgáltatónál történő átvétel esetén
A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó a Szolgáltatónál történő átvétel választása esetén is választhat utánvéttel történő fizetést.
Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a termék személyesen történő átvétel lehetőségét a Szolgáltató 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26. szám alatti telephelyén hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.00 óráig, pénteken 08.00 órától 15.00 óráig.
Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel fizethet.
10.1.3. Utánvétel kiszállítás esetén
A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó kiszállítással történő kézbesítési mód választása esetén is választhat utánvétellel történő fizetést. Felhasználó a kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel, illetve bankkártyával fizethet.
A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a GLS General Logistics Systems Hungary Kft., a DPD Hungária Kft., a FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft., a Magyar Posta Zrt., a Palletways Group Ltd., a GE Logisztika Kft. (HDT), illetve a Delivery Solutions Zrt. (Sameday) szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a Felhasználó a futárszolgálatok online felületén.
10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől
13
számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.
11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek
11.1. Teljesítési és szállítási határidő
11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.
11.1.2. Amennyiben a termék raktáron van, legkésőbb a megrendelés beérkezésének napját követő munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak, aki az átadást követő legfeljebb 3 munkanapon belül kézbesíti azt.
11.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a megrendelés beérkezésének napját követő 5 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki legfeljebb 3 munkanapon belül szállítja azt ki.
11.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, vagy a raktáron nem lévő terméket nem tudja beszerezni, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, és külön tájékoztatja a teljesítés várható körülményeiről vagy annak meghiúsulásáról. Utóbbi esetben a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által a megrendeléssel kapcsolatban addig befizetett összeget.
11.2. Házhozszállítás
11.2.1. Kézbesítés megszervezése:
"Csomagnet.hu" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: "Csomagnet.hu" Kft. Cégjegyzékszám: 19-09-517735 Adószám: 25181227-2-19 Székhely: 8200 Veszprém, Egry József utca 11. E. lház. Fsz. 1. ajtó Postacím: 8200 Veszprém, Egry József utca 11. E. lház. Fsz. 1. ajtó
14
E-mail: info@csomagnet.hu Webhely: https://csomagnet.hu/
gazdasági társaság (a továbbiakban: kiszállítást szervező szolgáltató).
A „Csomagnet.hu” Kft. a megrendelt termék kiszállításának megszervezését végzi, a kiszállítást a vele szerződésben álló, alábbi fuvarozó vállalkozások végzik:
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.,
DPD Hungária Kft.,
FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft.,
Magyar Posta Zrt.,
Palletways Group Ltd.,
GE Logisztika Kft. (HDT),
Delivery Solutions Zrt. (Sameday).
Fuvarozó a feladást követő legfeljebb 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a "Csomagnet.hu" Kft. honlapján (https://csomagnet.hu/) elérhető „ÁSZF” dokumentum tartalmazza.
A „"Csomagnet.hu" Kft. által kiszervezett fuvarozó végzi a kiszállítást a maximum 300 cm körméretű (2 X hosszúság + 2X szélesség + magasság) és legfeljebb 70 kg súlyú csomagok esetén. Amennyiben a megrendelt termék mérete, súlya miatt fenti fuvarozóktól eltérő gazdasági társaság végzi a megrendelt termék kiszállítását, a Szolgáltató a fuvarozóról és az esetleges további, átvételhez szükséges információkról e-mail üzenetben értesíti a Felhasználót.
11.3. A szállítás díja
11.3.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelési szándék elküldését követően, a Szolgáltató által küldött, erről szóló e-mail üzenetben ismerheti meg Felhasználó.
11.4. A termék átvétele
11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, -
15
így meghiúsul a kézbesítés, a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
11.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.
12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, indokolás nélküli elállási jog
12.1. Hibás teljesítés
12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a
16
teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.
12.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az üzembe helyezést a Felhasználónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
12.1.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
12.2. Kellékszavatosság
12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a
17
Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:
- a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;
- a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.
12.2.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
- a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével kapcsolatos költségeket;
- ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
- a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
12.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Felhasználó az adásvételi szerződést
18
csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Felhasználótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
12.2.7. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha a Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
12.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
12.2.9. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
12.2.10. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő egy év.
12.2.11. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
12.2.12. A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését – az áru tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított – észszerű határidőn belül kell elvégezni. Az észszerű határidőt
19
attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.
12.2.13. A Felhasználónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
12.2.14. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
12.2.15. Ha a Felhasználó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut, és a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Felhasználó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
12.3. Termékszavatosság
12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
20
12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
12.3.6. A gyártó, illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
12.4. Jótállás
Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.
12.5. Indokolás nélküli elállási jog
12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
21
12.5.2. Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:
► elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:
--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: INOX-CENTER Kft. Postacím: 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26. E-mail: info@inoxcenter.hu
22
Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
A termék átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:
--
12.5.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
12.5.5. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.
12.5.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.
12.5.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.
23
12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az indokolás nélküli elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak (személyre szabott terméknek minősül az egyedi tulajdonságokkal gyártott termék, így a méretre vágott termék is).
12.6. Az elállás joghatásai
12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.
12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
24
13. Felelősség kizárása
13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.
13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetve egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.
13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.
13.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.
13.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített
25
vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
14. Egyéb rendelkezések
14.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.
14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
15. Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.
16. Szerződési feltételek módosítása
16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.
16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.
26
17. Alkalmazandó jog
17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény és
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).
18. Panasz, jogérvényesítés
18.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
INOX-CENTER Kft.
Postacím: 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26.
27
Telefon: +36 1 424 0444
E-mail: info@inoxcenter.hu
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben, igazolható módon megválaszolja.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.
A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.
A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
28
A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.
18.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
által működtetett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban
29
szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.
18.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
18.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.
30
Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: +36 1 450 2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
18.5. Jogérvényesítés bírósági úton
A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Budai Központi Kerületi Bíróságon vagy a Fővárosi Törvényszéken is megindíthatja a pert.
18.6. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint Szolgáltatónál, valamint bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint
31
- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
2023. 05. 16. INOX-CENTER Kft.

Adatkezelési tájékoztató
adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő
A https://www.inoxcenter.hu/ internetcímen elérhető webáruházat az
INOX-CENTER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: INOX-CENTER Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-276099
Adószám: 11294649-2-43
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. C. ép.
Postacím: 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26.
Telefon: +36 1 424 0444 E-mail cím: info@inoxcenter.hu
Webhely: https://www.inoxcenter.hu/
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya
2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezései szerint kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://www.inoxcenter.hu/ internetcímen elérhető weboldal (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.
2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.
3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
3.1. Adatkezelő a webhely megfelelő működéséhez szükséges úgynevezett sütiket használ.
3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.
4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a termék adatlapján a kérdőjelet ábrázoló ikonra, illetve egyes termékek adatlapján elérhető „ÉRDEKLŐDJÖN” feliratú gombra kattintást követően elérhető, a termékre vonatkozó üzenetküldő űrlap használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az üzenetküldő űrlap esetében az ott bejelölhető nyilatkozat bejelölésével, e-mail esetében annak elküldésével adja meg.
Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.
4.3. Kezelt adatok köre:
Az üzenetet küldő Felhasználó:
- neve,
- e-mail címe,
- telefonszáma (nem szükséges megadni),
- üzenet tárgya,
- az üzenet tartalma.
4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.
A telefonszám kezelésének célja, hogy az üzenetben feltett összetettebb kérdéseket célravezetőbb módon, telefonbeszélgetés formájában válaszolhassa meg az Adatkezelő.
4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.
Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 7., illetve 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).
4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, elkülönített adatállományban.
5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
5.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.
5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.
Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
5.3. Kezelt adatok köre:
a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó:
- neve,
- e-mail címe,
az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:
- feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,
- feliratkozás időpontja.
5.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.
5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.
5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.
6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.
6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a sematikus emberalakot ábrázoló ikonra, majd a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintást követően a megjelenő űrlap kitöltésével, valamint a felhasználói fiók létrehozására vonatkozó nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással adja meg.
6.3. Kezelt adatok köre:
A Felhasználó: - e-mail címe,
- neve,
- számlázási címe,
- szállítási címe,
- jelszó.
A jelszavakat az Adatkezelő informatikai rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.
6.4. Az adatkezelés célja: személyes felhasználói fiók létrehozása a Felhasználó számára, ezzel egyedi hozzáférés biztosítása a korábbi megrendelések adataihoz, valamint a címadatok eltárolásával a későbbi megrendelések leadásának megkönnyítése.
6.5. Az adatkezelés időtartama: a regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Felhasználó bármikor kérheti fiókjának törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.
6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.
7. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a megrendelést magánszemélyként leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.
7.3. Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.
A Felhasználó: - vezetékneve, - keresztneve,
- számlázási cím,
- szállítási cím, - telefonszáma, - e-mail címe, - megrendelt termék(ek) megjelölése, - megrendelt termék(ek) vételára, - átvétel/kézbesítés módja, - fizetési mód,
- megrendelt termék(ek) kiszállításának dátuma, kézbesítési idősávja, - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk (nem kötelező kitölteni), - megrendelés időpontja, - fizetés időpontja.
7.4. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.
7.5. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.
A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (vevő neve, címe, telefonszáma, megrendelt termék kézbesítésével és utánvét esetén árának megfizetésével kapcsolatos adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti az Adatkezelő érdekében.
A szállítást végző vállalat jogos érdeke azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének további megőrzése. Ezt azonban már, mint önálló adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben
7
találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.
Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli a 9. fejezet szerint.
7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.
7.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.
8. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén
8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a terméket megrendelő szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználó (vagy: „Képviselő”).
8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Partner szervezet) jogos érdeke.
A Partner szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződést köthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.
Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.
A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen az adatkezelés.
Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.
8.3. Kezelt adatok köre:
A Felhasználó (Képviselő):
- vezetékneve,
- keresztneve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
a képviselt vállalkozás:
- neve,
- működési formája,
- postacíme,
- számlázási címe,
- adószáma, közösségi adószáma.
továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:
- megrendelt termék(ek) megjelölése,
- megrendelt termék(ek) vételára,
- átvétel/kézbesítés módja,
- fizetési mód,
- megrendelt termék(ek) kiszállításának dátuma, kézbesítési idősávja,
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk (nem kötelező kitölteni),
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja.
8.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a megrendelés folyamatában megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem a Partner szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Partner szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Partner szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Partner szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.
8.5. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán az Adatkezelő és a Partner szervezet között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.
8.6. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.
A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (vevő neve, címe, telefonszáma, megrendelt termék kézbesítésével és utánvét esetén árának megfizetésével kapcsolatos adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti az Adatkezelő érdekében.
A szállítást végző vállalat jogos érdeke azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének további megőrzése. Ezt azonban már, mint önálló adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.
Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli a 9. fejezet szerint.
8.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.
8.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.
9. Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés
9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
9.3. Kezelt adatok köre:
A Felhasználó (megrendelő): - neve,
- számlázási címe,
- szállítási címe, - telefonszáma, - e-mail címe, - megrendelt áru(k) megjelölése, - megrendelt áru(k) vételára, - átvétel/kézbesítés módja, - fizetési mód, - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk, - megrendelés időpontja, - fizetés időpontja.
9.4. Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.
9.5. Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.
9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
10. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.
10.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.
10.3. Kezelt adatok köre:
A panaszos Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- lakcíme,
- panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
- panaszának részletes leírása,
- a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,
- panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
- e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
- esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója és a teljesítésére vonatkozó információk.
A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.
10.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a panaszában. A panasz kivizsgálása szükségessé teheti a Felhasználó korábbi, Adatkezelőnél leadott megrendelésével kapcsolatos adatok kezelését is. Más (külső) forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.
10.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.
A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.
A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk, valamint a panaszban esetlegesen érintett korábbi megrendelés adatai a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.
A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.
Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.
10.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.
Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.
Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli jogos gazdasági érdeke alapján, ezt követően törli az adatokat.
10.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.
11. Kifogás bejelentésével kapcsolatos adatkezelés
11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: szavatossági jog érvényesítése iránti igényt bejelentő Felhasználók.
11.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
11.3. Kezelt adatok köre:
A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- postacíme,
- kifogás előterjesztésének helye, ideje és módja,
- kifogás részletes leírása,
- a kifogásban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a kifogásával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
- kifogás rendezésének módja,
- kifogásra adott válasz tartalma,
- kifogás rendezésének elutasítása esetén annak indoka,
- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott vagy átadott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok alapján levonható következtetések, illetve az azokban szereplő személyes adatok,
- e-mail útján küldött kifogás esetén a Felhasználó e-mail címe,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli kifogás esetén a kifogásra vonatkozó bejelentés egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
- a kifogással érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.
A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.
11.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.
11.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett szavatossági jogokkal kapcsolatos kifogás kivizsgálása és megválaszolása; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hibás teljesítésről szóló XXIV. fejezetében, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.
11.6. Az adatkezelés időtartama: a kifogáskezelés során kezelt adatokat Adatkezelő a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli, mely alapesetben a kifogás elintézésének végétől számított 5 év.
Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.
11.7. Az adatok tárolásának módja: elektronikus úton Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a papír alapon a kifogás bejelentésről készült jegyzőkönyv.
12. Adattovábbítás
12.1. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
12.2. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.
13. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
13.1. Tárhelyszolgáltató és weboldal fejlesztő
13.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.
13.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az
Unas Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Unas Online Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Adószám: 14114113-2-08
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Postacím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Telefon: +36 99 200 200
E-mail: unas@unas.hu
Webhely: https://unas.hu/
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót és a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
13.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.
13.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely és szoftver biztosításával.
13.1.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely és szoftver biztosítását jelenti.
13.2. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás
13.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.
13.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: 3 in 1 Hosting Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.
Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.
Telefon: +36 21 200 0040
E-mail: admin@megacp.com
Webhely: https://megacp.com/
gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját és szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
13.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.
13.2.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.
13.2.5. Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben és tárhelyen tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.
13.3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
13.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
13.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az Unas Online Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Unas Online Kft. Cégjegyzékszám: 08-09-015594 Adószám: 14114113-2-08 Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Postacím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Telefon: +36 99 200 200 E-mail: unas@unas.hu Webhely: https://unas.hu/
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
13.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.
13.3.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez, illetve feliratkozást elősegítéséhez használt szoftverek információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.
13.3.5. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő, illetve feliratkozást elősegítő szoftverek informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
13.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
13.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: azok a Felhasználók, akik a terméket az általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.
13.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
"Csomagnet.hu" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: "Csomagnet.hu" Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-517735
Adószám: 25181227-2-19
Székhely: 8200 Veszprém, Egry József utca 11. E. lház. Fsz. 1. ajtó
Postacím: 8200 Veszprém, Egry József utca 11. E. lház. Fsz. 1. ajtó
E-mail: info@csomagnet.hu
Webhely: https://csomagnet.hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termék kiszállítását megszervező logisztikai szolgáltatót,
továbbá a
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44 Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 670 Fax: +36 29 886 610 E-mail: info@gls-hungary.com Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót,
továbbá a
DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Short name: DPD Hungária Kft.
Corporate registration number: 01-09-888141
Tax number: 13034283-2-41
Headquarters: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.
Postal address: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. em.
Telephone: +36 1 501 6200
E-mail: dpd@dpd.hu
Website: https://www.dpd.com/hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót,
továbbá a
FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-141990
Adószám: 22731074-2-13
Székhely: 2220 Vecsés, Airport City Logisztikai Park, Üllői út 807/B C. ép.
Postacím: 2220 Vecsés, Airport City Logisztikai Park, Üllői út 807/B C. ép. Telefon: +36 29 555 500
Webhely: https://www.fedex.com/hu-hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót,
továbbá a
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-042463 Adószám: 10901232-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacím: 1540 Budapest Telefon: +36 1 767 8282 Fax: +36 46 320 136 E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu Webhely: https://posta.hu
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót,
továbbá a Palletways Group Limited
Rövidített név: Palletways Group Ltd.
Cégjegyzékszám: 05175499
Székhely: Fradley Distribution Park, Wood End Lane Fradley Park, Lichfield, WS13 8NE, Staffordshire, United Kingdom
Postacím: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.
Telephely: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.
Telefon: +36 70 478 2565
E-mail: info.hu@palletways.com
Webhely: https://hu.palletways.com/hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót,
továbbá a
GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (HDT)
Rövidített név: GE Logisztika Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-290441
Adószám: 24067029-2-43
Székhely: 1116 Budapest Hunyadi János út 162.
Postacím: 1116 Budapest Hunyadi János út 162.
Telefon: +36 20 557 4499
E-mail: info@homedt.hu
Webhely: https://www.homedt.hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót,
továbbá a
Delivery Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Sameday)
Rövidített név: Delivery Solutions Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-141982
Adószám: 32041848-2-41
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.
Postacím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.
Telefon: +36 1 374 3890
E-mail: info@sameday.hu
Webhely: https://sameday.hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók)
A fenti fuvarozók közül a megrendelés paramétereit figyelembe véve és az optimális kézbesítési időpontot szem előtt tartva választja ki a „Csomagnet.hu” Kft. a konkrét terméket kézbesítő fuvarozót. Amennyiben a megrendelt termék mérete, súlya miatt fenti fuvarozóktól eltérő gazdasági társaság végzi a megrendelt termék kiszállítását, az Adatkezelő e-mail üzenetben tájékoztatja a Felhasználót a fuvarozóról.
13.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:
- vezetéknév, - keresztnév, - telefonszám, - e-mail cím, - szállítási cím.
13.4.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.
13.4.5. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.
13.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
13.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
13.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: PROGEN Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-169361
Adószám: 10788110-2-43
Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A Postacím: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A .
Telefon: +36 1 481 9000
E-mail: info@progen.hu
Webhely: https://www.progen.hu/
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
13.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelő nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.
13.5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.
13.5.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik; az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
13.6. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás
13.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.
13.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az
AKTÍV SALDO Könyvelő és Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: AKTÍV SALDO Bt.
Cégjegyzékszám: 17-06-006287
Adószám: 22230346-2-17
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. I. em. 114. ajtó
Postacím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. I. em. 114. ajtó Telefon: +36 74 311 668
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
13.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.
13.6.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.
13.6.5. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.
13.7. Könyvvizsgálati szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás
13.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.
13.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a KONTROLL-ALFA Számviteli és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: KONTROLL-ALFA Kft. Cégjegyzékszám: 17-09-012142 Adószám: 27088735-2-17 Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 54-58. 1. em. 12. ajtó Postacím: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 54-58. 1. em. 12. ajtó
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
13.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.
13.7.4. Az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt, könyvvizsgálatra vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.
13.7.5. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.
13.8. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
13.9. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.
14. Adatvédelem, adatbiztonság
14.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
14.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
14.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
14.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő védett adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönítve tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.
14.5. A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.
15. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
15.1. Tájékoztatáshoz való jog
15.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.
15.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
15.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.
15.2. Hozzáférési jog
15.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.
15.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
15.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.
15.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.
15.3. A helyesbítéshez való jog
15.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
15.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
15.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
15.4. A törléshez való jog
15.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;
6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés);
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
8. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén);
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
15.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.
15.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
15.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
8. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén.)
15.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.
15.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
15.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség
Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
15.7. Adathordozhatósághoz való jog
15.7.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
15.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:
a) a hozzájárulás alapján végzett:
4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;
6. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés;
b) a Felhasználóval kötött szerződés teljesítésének jogalapjával végzett:
7. Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés.
15.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
15.8. A tiltakozáshoz való jog
15.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
15.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
15.8.3. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát:
3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;
8. Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén.
16. Felhasználó kérelmeinek teljesítése
16.1. A 15. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
16.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.
16.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 17. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
16.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
16.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 26. alatti címére, e-mailben az info@inoxcenter.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
17. Jogérvényesítés
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: Magyarország, 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
2023. május 16.
INOX-CENTER Kft.